تماس با مدیران املاک بام دروس

تماس با مدیران املاک بام دروس

آقای نیما بادیه نشین

تلفن 22779072

تلفن همراه مدیریت 09128181127

آقای مجید خوشنام

تلفن 22779072

تلفن همراه مدیریت 09127200365

آقای رئوف

تلفن 22779072

تلفن همراه مدیریت 09121898580